Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://afcnieruchomosci.pl/ (dalej Strona internetowa).

Wskazujemy, że dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Artur Fortuna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AF CONSULTING ARTUR FORTUNA z siedzibą w Tychach, przy ulicy Myśliwskiej 22 lok.5, 43-100 Tychy, REGON: 243224234, NIP: 6462447684 (dalej Administrator);

1.2. W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@afcnieruchomosci.pl .

 1. Administrowanie danymi osobowymi

2.1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności
i przejrzystości informacji. Dane osobowe zbierane są w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Dokładamy niezbędnych starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych.

2.2. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej Państwa dane osobowe mogą być gromadzone poprzez:

 1. wysłanie zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego,
 2. komunikację przy wykorzystaniu wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej.

2.3. Na Stronie internetowej umieszczony jest przycisk „Facebook„, który to przycisk powiązany jest z kontem Administratora w serwisie społecznościowym Facebook. Używając tego przycisku logują się Państwo w serwisie Facebook, w którym to serwisie obowiązuje polityka prywatności serwisu Facebook. Facebook udostępnia treść własnej polityki prywatności na swoim serwisie.

2.4. W związku z korzystaniem ze Strony Internetowej mogą być przetwarzane dodatkowe dane w szczególności: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu czy typ systemu operacyjnego, a także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przez Państwa w naszej Stronie internetowej.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. a) prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. d) ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. e) analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i dopasowywania do Państwa potrzeb treści znajdujących się na Stronie internetowej, tj. poprzez wyświetlanie dedykowanych reklam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. f) prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji handlowych, w tym o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach
  i wydarzeniach promocyjnych, a także w celu wysyłki elektronicznego biuletynu (tzw. Newslettera) (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 7. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz realizacji wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających, a także przez okres niezbędny do realizacji praw
i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub w inny sposób, podane przez Państwa dane będą przechowywane przez Administratora w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi i wsparcie IT, firmom księgowym, jak również wszelkim uprawnionym organom państwowym określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu przede wszystkim prawo do:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. przeniesienia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych do Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w zakresie profilowania,
 8. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu lub pracy osoby lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych

Wskazujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie może być ono niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Strony internetowej, która wymaga podania tych danych, a także do wykonania umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem ze Strony internetowej mogą być przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilujemy wyłącznie w celu analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i dopasowywania do Państwa potrzeb treści znajdujących się na Stronie internetowej, tj. poprzez wyświetlanie dedykowanych reklam.

 1. Pliki cookies i inne podobne technologie

9.1. Strona internetowa stosuje tzw. pliki cookies („ciasteczka”), które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym użytym w celu przeglądania treści Strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do Państwa indywidualnych preferencji oraz pozwalają opracować ogólne statystyki odwiedzin Strony internetowej.

9.2. Storna internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
 2. b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Państwa, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 3. c) „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie Państwa aktywności na Stronie internetowej.

9.3. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do Państwa urządzeń za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Może to jednak ograniczać dostęp do niektórych funkcjonalności Strony internetowej.

9.4. Każda Państwa wizyta na Stronie internetowej jest także automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serweru i prowadzenia statystyk Strony internetowej.

9.5. Wskazujemy, że Strona internetowa może zawierać linki do stron osób trzecich, jednak Administrator nie posiada kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich w zakresie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed skorzystaniem z nich.

 1. Postanowienia końcowe:

10.1. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i zastrzegamy możliwość jej zmiany z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

10.2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą obowiązywać od momentu publikacji. O zmianach zostaną Państwo poinformowani przez umieszczenie na Stornie internetowej wiadomości o zmianach, zawierającej zestawienie zmian. Informacja o będzie utrzymywana na Stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości podstrony.